ΕΤΑΙΡΟΙ

Υπεύθυνος Έργου

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), είναι το συμβουλευτικό όργανο για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και συντονιστής έργων / προγραμμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον. Έχει τη γενική ευθύνη της εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής και του συντονισμού των διαδικασιών. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΥΓΑΑΠ είναι ο πρόεδρος της επιτροπής για την κλιματική αλλαγή, καθώς και της επιτροπής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ασχολείται με θέματα αειφόρου διαχείρισης διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων, κλιματικής αλλαγής, προστασίας της φύσης και χρήσης γης όπως προστασία της βιοποικιλότητας, διαχείριση παράκτιων ζωνών, χωροταξία και περιβάλλον, απερήμωση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει αναλάβει την εφαρμογή στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής και την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΥΓΑΑΠ έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την κατάρτιση της έκθεσης απογραφής των εθνικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG). Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι επίσης η αρμόδια αρχή για τη συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και της ανάπτυξης και εφαρμογής των σχετικών μέτρων προσαρμογής. Επιπλέον, το Τμήμα Περιβάλλοντος αποτελεί το εθνικό επίκεντρο πολλών διακυβερνητικών οργανισμών όπως UNFCCC, CSD, MCSD, SMAP, MAP, INFOTERRA και UNEP, καθώς και διάφορων Συμβάσεων όπως η Σύμβαση CITES του Διεθνούς Εμπορίου Απειλούμενων Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας , τη Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων, τη σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της παράκτιας περιοχής της Μεσογείου, τη σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών μετακινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους τη σύμβαση Ramsar σχετικά με τους υγρότοπους διεθνούς σημασίας, τη σύμβαση του Ώρχους για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα και τη σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος κ.λπ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει μακροπρόθεσμη εμπειρία τόσο ως ηγέτης όσο και συνεργάτης στη διαχείριση του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού προγράμματα χρηματοδότησης όπως το πρόγραμμα LIFE και σε ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Εταίροι