Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚ)

Το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚ, www.cyi.ac.cy) είναι ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα με επιστημονική και τεχνολογική βάση. Αποτελείται από 3 ερευνητικά κέντρα τα οποία διεξάγουν έρευνα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η καινοτομία του Ινστιτούτου προέρχεται από τη δομή του που αποτελείται από ερευνητικά κέντρα που προσανατολίζουν την έρευνα τους σε επίκαιρα θέματα, σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον. Η Κυπριακή Κυβέρνηση υποστηρίζει (οικονομικά) το Κυπριακό Ινστιτούτο, θεωρώντας την ίδρυσή του ως σημαντική για τη γενική πολιτική και με στόχο την μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης. Το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και το Νερό (EEWRC) ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2007 ως το πρώτο ερευνητικό κέντρο του Κυπριακού Ινστιτούτου. Αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο με περίπου το ήμισυ του συνολικού ερευνητικού προσωπικού του ΙΚ (70 άτομα) και με επικεφαλής τον καθηγητή Jean SCIARE (PI του έργου AQ-SERVE). Το EEWRC προορίζεται ως ένας σημαντικός ερευνητικός πόρος για την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, και ως πύλη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής EMME. Η έρευνα στο EEWRC ασχολείται με θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος αλλά παγκόσμιας σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της ανάπτυξης και της διαμόρφωσης κατάλληλων στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής, διαμόρφωση στρατηγικών για μια ενεργειακή οικονομία χωρίς άνθρακα για την Κύπρο και την περιοχή και τη βιώσιμη χρήση νερού και ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Τα τελευταία χρόνια, το EEWRC έχει αποδειχθεί ηγέτης στον τομέα της έρευνας για το περιβάλλον και το κλίμα. Το τμήμα Ατμοσφαιρικής και Κλιματικής Έρευνας του EEWRC ειδικότερα, σε στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημείας Max Planck (MPIC) στο Μάιντς της Γερμανίας, έχει καθιερώσει τo ΙΚ ως βασικό παράγοντα της Έρευνας του Κλίματος στην περιοχή και πέραν αυτής. Το EEWRC συνέβαλε καθοριστικά στην παροχή αποδεικτικών στοιχείων ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής (EMME) είναι ένα «hotspot» κλιματικής αλλαγής και σχετίζεται με τη δημόσια υγεία, την ανάπτυξη των οικοσυστημάτων και τη λειψυδρία. Αυτές οι μελέτες έχουν αποκτήσει διεθνή αναγνώριση, ιδίως για την έμφαση που δίνουν στο EMME.

Το Κέντρο Αριστείας για την Κλιματική και Ατμοσφαιρική ΄Ερευνα, CARE-C, στο Ινστιτούτο Κύπρου, δημιουργήθηκε μέσω χρηματοδότησης αξίας 45 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφαλίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κυπριακή Δημοκρατία και με την συνεισφορά πόρων από το Ινστιτούτο Κύπρου.

Για την δημιουργία του, το Κέντρο έχει αξιοποιήσει και αναβαθμίσει το υφιστάμενο Τμήμα Έρευνας για την Ατμόσφαιρα και την Κλιματική Αλλαγή του Ινστιτούτου Κύπρου, με το δυναμικό του σήμερα να απαριθμεί 80 άτομα από 14 χώρες.  Το Κέντρο συνεργάζεται με τρεις κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς:  το Ινστιτούτο Χημείας Max Planck της Γερμανίας, την Επιτροπή Ατομικής και Εναλλακτικής Ενέργειας της Γαλλίας, και το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι στην Φιλανδία.

Μέσα από τις δράσεις του, το Κέντρο, στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κύπρος και η ευρύτερη περιοχή ως “επίκεντρο” κλιματική αλλαγής και ατμοσφαιρική ρύπανσης, τα οποία έχουν αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την οικονομία της περιοχής.

Αξιοποιώντας λοιπόν, την στρατηγική γεωπολιτική θέση της Κύπρου, το CARE-C γεφυρώνει επιστημονική γνώση και δίκτυα από την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή, με σκοπό την δημιουργία βιώσιμων λύσεων για την περιοχή, μέσω ενός συνδυασμού έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, μέσω των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, το Κέντρο παρέχει υψηλής ποιότητας, συνεχόμενες ατμοσφαιρικές και περιβαλλοντικές παρατηρήσεις, οι οποίες αξιοποιούνται στην δημιουργία κλιματικών και ατμοσφαιρικών μοντέλων για την πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής. Αυτά τα ευρήματα πληροφορούν  την χάραξη εθνικής και περιφερειακής  πολιτικής για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την αντιμετώπιση σχετικών προκλήσεων σε τομείς όπως η δημόσια υγεία και η οικονομία.

Πέραν της έρευνας, το Κέντρο Αριστείας επικεντρώνεται στην παροχή μεταπτυχιακών προγραμμάτων και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα κλιματικής και ατμοσφαιρικής ερευνάς,  καθώς και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, την δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών για την  προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης, και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας.  

Επιπλέον, ένα κύριο πλεονέκτημα του Κέντρου Αριστείας, το οποίο προσφέρει σημαντικές προοπτικές για την βιομηχανία, είναι τα εξειδικευμένα εργαστήρια και υποδομές έρευνας, αρκετά εκ των οποίων είναι μοναδικά στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, αυτά περιλαμβάνουν:

το Ερευνητικό Εργαστήριο Μη-Επανδρωμένων Συστημάτων, για την έρευνα και την ανάπτυξη Μη-Επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και τεχνολογιών

 το Εργαστήριο οργανολογίας και Νάνο-τεχνολογίας, το οποίο εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση μικροσκοπικών, και οικονομικών οργάνων και αισθητήρων για ατμοσφαιρικές μετρήσεις

το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Αναλύσεων που παρέχει υπηρεσίες ατμοσφαιρικής ανάλυσης, και την Ερευνητική Υποδομή Ατμοσφαιρικής Έρευνας, που παρέχει υπηρεσίες μέτρησης και πρόγνωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την στρατηγική ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Το Κέντρο Αριστείας ήδη μετρά αξιόλογες συνεργασίες στην Κύπρο και το εξωτερικό με ιδιωτικές εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώ συνεργάζεται στενά με Κυβερνητικά Τμήματα της Κύπρου όπως το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.