ΕΡΕΥΝΑ

Η αποτελεσματική στρατηγική μετριασμού των κλιματικών επιπτώσεων που θα εφαρμοστεί από τις τοπικές αρχές, θα τροφοδοτηθεί από το ACCEPT με υψηλής ποιότητας μακροπρόθεσμες παρατηρήσεις βασικών ατμοσφαιρικών παραμέτρων που είναι αντιπροσωπευτικές για τα επίπεδα ρύπανσης και παρέχουν πληροφορίες για 1) τις κύριες πηγές που είναι υπεύθυνες για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Κύπρο, 2) τις εποχιακές τάσεις και τις πολυετείς τάσεις τους και 3) τη γεωγραφική τους προέλευση (τοπικές μεταφορές έναντι μεγάλων αποστάσεων). Αυτές οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις, οι οποίες επί του παρόντος δεν εκτελούνται από το εθνικό δίκτυο ποιότητας αέρα, θα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις εξελίξεις μοντέλων ατμοσφαίρας-κλίματος που προτείνονται στη συνέχεια.

Οι ατμοσφαιρικές παρατηρήσεις που εκτελούνται στο επίπεδο του εδάφους πρέπει να αξιολογούνται με συμπληρωματικές μετρήσεις από πλατφόρμες που μπορούν να χαρακτηρίσουν, για παράδειγμα, τη μεταφερόμενη ρύπανση μεγάλων αποστάσεων που ταξιδεύει συνήθως σε υψόμετρο αρκετών χιλιομέτρων. Αυτή η διασυνοριακή ρύπανση (σκόνη ερήμου, ανθρώπινη ρύπανση κ.λπ.) έχει σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική ακτινοβολία, στον σχηματισμό νέφους ή στην κατακρήμνιση ή στην ποιότητα του αέρα εάν εισέλθει στην κατώτερη ατμόσφαιρα πάνω από την Κύπρο.

Τα δεδομένα που θα δημιουργηθούν από τις ατμοσφαιρικές παρατηρήσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των μοντέλων και για την παροχή ενός ισχυρού περιφερειακού μοντέλου ποιότητας αέρα και εξειδικευμένων κλιματικών προβολών. Το επίκεντρο θα είναι η εφαρμογή ενός υπερσύγχρονου συστήματος μοντελοποίησης για την Κύπρο, σε συνεργασία με τις εθνικές υπηρεσίες (ΤμΜ, ΤΕΕ) και η αξιολόγηση μέσω υπολογιστικών τεχνικών των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή EMME και πιο συγκεκριμένα στην Κύπρο.

Ο κύριος στόχος αυτής της δέσμης εργασίας είναι αφιερωμένος στην απόκτηση, προετοιμασία και χρήση υπερσύγχρονων (στην υψηλότερη διαθέσιμη χωρική ανάλυση) κλιματικών δεδομένων και προβολών από περιφερειακές προσομοιώσεις κλιματικών μοντέλων.

Πρόσφυγες από την κλιματική αλλαγή

Αυτό το πακέτο εργασίας επικεντρώνεται στη συλλογικότητα όλων των επιστημονικών εργασιών αυτού του έργου για την παροχή συνοπτικής αξιολόγησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης και την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους φορείς, στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και προς τους φορείς της οικονομίας.