Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά καθώς και η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους που πηγάζουν από ακτινοβολίες, χημικές ουσίες, μηχανήματα, εξοπλισμούς και υπεράκτιες δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η στρατηγική που ακολουθεί το Τμήμα για υλοποίηση της αποστολής του έχει τις πιο κάτω συνιστώσες:

  • Ύπαρξη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου.
  • Ύπαρξη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου.
  • Λειτουργία κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης.
  • Προώθηση της πρόληψης μέσω διαφώτισης, ενημέρωσης, κατάρτισης.
  • Χρήση οικονομικών και εθελοντικών εργαλείων.
  • Ενσωμάτωση των θεμάτων με τα οποία ασχολείται σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η γεωργία, το περιβάλλον, οι μεταφορές κλπ.
  • Ενθάρρυνση της προόδου και της έρευνας.
  • Στενή συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους φορείς.
  • Ενεργός συνεργασία και συμμετοχή του Τμήματος στις σχετικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών.